Rankingkommittén (RK)

Kommitténs uppgifter

Rankingkommittén (RK) ansvarar för upp och nedrankning av svenska go-spelare av styrka 1 kyu och starkare. RK kan, men är inte skyldig, att på eget initiativ bevaka enskilda spelares resultat. När en spelare tycker sig ha uppfyllt kraven för uppgradering så bör spelaren kontakta RK och förklara varför han eller hon bör få en viss gradering. RK kontrollerar då att resultaten svarar mot kraven. RK kan göra undantag från reglerna om synnerliga skäl föreligger.

RK kan också när det är lämpligt föreslå provisoriska ranker för gästande eller invandrade utländska spelare.

RK kan också föreslå ändringar i det svenska rankingsystemet.

Medlemmar

För tillfället består RK av:
Eskil Varenius (Göteborg)
Robin Nilsson (Göteborg)
Kim Johansson (Stockholm)

Kontakt

RK kontaktas enklast via mail till rk@goforbundet.se

Historia

Hösten 1999 tillsatte Svenska Go-förbundet en rankningkommitté, här kallad RK. En anledning var att det rådde oklarhet kring vilka regler som rådde. Det fanns dels en muntlig tradition, förmedlad av erfarna danspelare, dels en artikel i Svensk Go Tidning 1990:3. Dessa skiljde sig på flera punkter, vilket var otillfredsställande. En annan anledning var att svenska spelare uppfattades som underrankade gentemot många andra länder som vi har go-utbyte med, något som systemets inbyggda tröghet orsakade. Det fanns därför skäl att lätta på kraven något.

Hösten 2003 togs nya regler fram med syfte att tillåta snabbare upprankning av spelare som gör bra resultat men inte spelar så många turneringar.

Juni 2004 ändrades kravet på giltiga partier. Snabbgo-partier (minst 30 min huvudtid) tillåts nu, fast med halv vikt.