Svenska Goförbundets stadgar

Följande stadgar ändrades senast på årsmötet 2017.

 1. Ändamål
 2. Anslutna klubbar
 3. Medlemskap och medlemsavgift
 4. Verksamhetsår
 5. Stämma
 6. Styrelse
 7. Uteslutning
 8. Ändring av stadgarna
 9. Upplösning

§1. Ändamål

 • Att främja intresset för spelet go i Sverige.
 • Att representera svensk go internationellt.
 • Att utse Sveriges representanter i internationella turneringar som inte är öppna för alla.
 • Att ansvara för rankingsystemet i Sverige.

§2. Anslutna klubbar

 • Alla goklubbar kan ansöka om anslutning till Svenska Goförbundet. Styrelsen beslutar om ansökan accepteras.
 • Varje ansluten klubb ska utse en kontaktperson gentemot förbundet.
 • Varje ansluten klubb ska årligen inkomma med medlemsförteckning, samt ansvara för att eventuella medlemsavgifter inkommer till Svenska Goförbundet.

§3. Medlemskap och medlemsavgift

 • Medlem i Svenska Goförbundet är de som uppfyller minst ett av följande tre krav:
  • Person som SGF någon gång under året har fått in turneringsavgift för.
  • Person som rapporterats in som medlem i en ansluten klubb.
  • Person som ansökt om direkt medlemskap i SGF genom att betala in motsvarande en turneringsavgift under året till SGF och i samband med detta meddelar sina kontaktuppgifter till förbundets styrelse.
 • Stämman beslutar om eventuella medlemsavgifter

§4. Verksamhetsår

 • Svenska Goförbundets verksamhetsår är 1 januari - 31 december.

§5. Stämma

 • Stämman är Svenska Goförbundets högsta beslutande instans. Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall där dessa stadgar särskilt anger något annat. Vid lika röstetal avgör lotten.
 • Ordinarie årsstämma ska hållas varje år, i samband med Svenska Mästerskapen.
 • Styrelsen, en revisor eller minst 10 medlemmar kan kalla till en extrastämma. Individer som kallar till extrastämma ansvarar för extrastämman och att kallelsen skickas ut. Under en extrastämma får bara punkter i kallelsen diskuteras.
 • Kallelse till stämma ska ske senast tre veckor före stämman. I kallelsen skall möteshandlingarna skickas med. Kallelsen skall skickas och spridas i alla relevanta informationskanaler.
 • Stämman får fatta beslut av väsentlig karaktär endast i utlysta ärenden.
 • På ordinarie årsstämma ska följande punkter behandlas:
  • Fastställande av röstlängd
  • Val av mötets ordförande, sekreterare, samt två justeringsmän.
  • Fastställande av dagordning
  • Fråga om mötets behöriga utlysande.
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.
  • Revisionsberättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
  • Val av ny styrelse
  • Val av två revisorer
  • Fråga om förbundets finansiering
  • Övriga frågor, beslut fattas med kvalificerad, två tredjedlars (⅔), majoritet
 • Ärenden som kommit in för sent till styrelsen skall lyftas under punkten “Övriga frågor”.

§6. Styrelse

 • Styrelsen består av  en Ordförande, en Kassör samt upp till och med 6 ledamöter, minst 1. Eventuella roller i styrelsen beslutas internt.
 • Kassören eller ordföranden äger var för sig rätt att teckna Svenska Goförbundets firma.
 • Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter deltar i beslutet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
 • Styrelsen kan utse särskilda kommittéer, och delegera ansvaret för vissa specifika frågor till dessa.
 • Styrelsens beslut och korrespondens ska vara tillgänglig för medlemmarna.

§7. Uteslutning

 • Stämman kan besluta om uteslutning av en ansluten klubb. Beslut om uteslutning måste fattas med minst två tredjedels majoritet.

§8. Ändring av stadgarna

 • Stämman kan besluta om att ändra i stadgarna. Beslut om ändring i stadgarna måste fattas med minst två tredjedels majoritet.

§9. Upplösning

 • Beslut om upplösning av Svenska Goförbundet måste fattas på två stämmor, med minst en månads mellanrum.
 • Eventuella tillgångar vid en upplösning fördelas mellan anslutna klubbar i proportion till medlemsantalet.